Pedagogisk grunnsyn

Duttestien og Soltun Familiebarnehage sitt pedagogiske grunnsyn.

Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for den pedagogiske virksomheten. I en personalgruppe vil man aldri være helt enige om alt, men i barnehagen er det viktig å finne en felles plattform.

OMSORG OG OPPDRAGELSE

”Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.” (Barnehageloven § 2)

I familiebarnehagene ønsker vi relasjoner preget av omsorg mellom personalet og barna, og barna imellom. Omsorgen gjenspeiles i handling, språk og kroppsspråk. Barna viser omsorg ved å opptre inkluderende og empatisk. De ansatte viser omsorg ved å tilrettelegge for en trygg, morsom, læringsrik og inkluderende hverdag på avdelingen.

De overordende målene for barnehagens oppdragelse er at barna skal utvikle selvstendighet, trygghet på seg selv som individ og en egen personlig identitet. De skal kunne bidra konstruktivt til det sosiale fellesskapet og ha lyst til å lære. Barna skal kunne se en sak fra flere synsvinkler og utvikle evnen til å være fleksibel. De skal bli trygge på sin egen kulturelle tilhørighet, og åpne for mangfoldet i samfunnet rundt oss. Oppdragelse kan på denne måten bli en motvekt til negative sosiale krefter som utestengning og mobbing.

LEK

Leken er en viktig del av barnas liv i barnehagen. Gjennom leken frigjør barnet egen krefter, evner og anlegg. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og indremotivert. Fantasien får fritt spillerom, og barnet kan skape en virksomhet og en verden etter sitt eget hode. I leken foregår også viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på det intellektuelle, språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle området.

Den gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Leken er en viktig del av barnekulturen, og her overføres barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. Personalet må gå foran som rollemodeller og hjelpe barna til å fremme lek på tvers av de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. I noen situasjoner kan det være nødvendig å hjelpe barna slik at leken blir inkluderende og morsom for alle i barnegruppen. Lek kan brukes som arbeidsmetode og virkemiddel i barnehagen.

LÆRING

”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.” (Barnehageloven § 2)

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. I familiebarnehagene skal vi derfor vektlegge både det gjennomløpende innholdet i sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter, samt det periodiske innholdet hvor personalet i større grad planlegger og gjennomfører opplegg. Vi ønsker at barna skal utvikle en positiv holdning til egen læringsevne ved å føle mestring og tilhørighet. Humor og glede blir viktige virkemidler for å oppnå dette. Personalet må tilrettelegge for et utfordrende læringsmiljø hvor hvert enkelt barn kan finne stimulanse, utfordringer og mål å strekke seg etter. Innhold og arbeidsmåter i læringsprosessen må gjenspeile det enkelte barns interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn.

BARNS MEDVIRKNING

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” (Barnehageloven § 3). Barn gir uttrykk for hvordan de har det i barnehagen både kroppslig og språklig. De minste barna formidler gjerne sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Vi vil lytte til barna og deres opplevelse av sin hverdag i Duttestien og Soltun familiebarnehage. Vi skal ta barna på alvor slik at de merker sin innflytelse og sitt ansvar for eget liv. Barna skal oppfatte seg som selvstendige aktører. De skal utvikle og fremme individuelle egenskaper og sosiale relasjoner.